Available courses

Tu będą dokumentowane wszystkie wydarzenia muzyczne, tj. koncerty wraz z relacją fotograficzną oraz tekstami recenzji.

Cykl dziesięciu spotkań w ramach powyższej społecznej ścieżki edukacyjnej traktujemy jako inspirację Seniorów do zachowań i działań pozwalających łatwiej odnajdywać się im w dynamicznie zmieniającej się społecznej rzeczywistości, m.in. poprzez rozwijanie więzi społecznych. Podkreślimy, iż partycypacja społeczna legitymizuje demokrację. Z kolei demokracja partycypacyjna działa, kiedy jest blisko ludzi i kiedy ich głos rzeczywiście się liczy. Efektywność systemu, to warunek, by społeczność lokalna w ogóle się angażowała. Zakładamy, że taki świadomy cel zostanie przybliżony przez oferowany program działań, które:

-       pozwolą wykorzystać istniejące lokalne zasoby osób starszych, tj. 10. Klubów Seniora Jeżyc oraz innych Klubów miasta  w planowanych iventach;

-       posłużą budowaniu sieci społecznych i lokalnych partnerstw z udziałem Seniorów w praktycznych działaniach na rzecz ich interesów, tj. zaspokajania ich potrzeb jako mieszkańców. Przejawi się to we współpracy z Radą Osiedla (RO) Jeżyce jako jednostki wsparcia Urzędu Miasta zapoczątkowanej udziałem lokalnej społeczności w otwartym posiedzeniu Rady z wiodącym tematem: ‚Seniorzy w społeczności Jeżyc i sposoby ich aktywizacji‘ (np. imieniny patronów ulic), a także z Miejską Radą Seniorów (MRS)  przez podjęcie dyskusji podczas ‚wyjazdowego‘ otwartego posiedzenia tego gremium nt ‚Seniorzy w społeczności Poznania: ich rola i stopień zaopiekowania‘. Nadto, z Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM) w partycypacji jak eko-mieszkańcy w rozwijaniu idei ‚ogrodów społecznych‘, woonerfów, kontynuacji akcji ‚Odmień swoje podwórko‘ czy utworzeniu sieci kompetentnych Seniorów jako ‚strażników drzew‘. Powinno to poprawić zagospodarowanie i utrzymanie nowej zieleni i nowej organizacji miejsc na wybranych enklawach terenu Jeżyc;

-       wzmocnią wpływ na wyniki lokalnych działań poprzez aktywizację reprezentacji Seniorów  w posiedzeniach wspomnianych organizacji (RO, MRS), a także poprzez wzmocnienie kompetencji rzeczniczych  wobec instytucji publicznych, takich jak: ZZM, ZDM ;

-       podbudują wiedzę teoretyczną Seniorów poprzez cykl wykładów tematycznych prowadzonych przez pracownika naukowego UAM (dr Bartosz Hordecki), a także aktywny udział Seniorów w dwóch debatach oksfordzkich poświęconych polityce senioralnej Poznania oraz roli nowych technologii komunikacyjnych w przeciwdziałaniu samotności osób starszych. Ta ostatnia mięć będzie charakter międzypokoleniowy z udziałem studenckiego Kluby Debat UAM (opiekun dr Marcin Łukaszewski) + przedstawiciel JCK – dr Zdzisław Szkutnik .

Nakreślone ramy tematyczne uzupełni też możliwość zdalnego pogłębiania sygnalizowanej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności na oferowanej przez JCK platformie edukacyjnej Moodle oraz poprzez platformę komunikacyjną ClickMeeting (webinary), zob. https://kurs.jck-poznan.pl/moodle/
Warto przy tym zaznaczyć, że opisana ‚ścieżka społeczna‘, to tylko część oferty JCK skierowanej do Seniorów,  pełny program działań Poznańskiej Akademii Senioralnej jest znacznie bogatszy, por. https://www.facebook.com/akademiasenioralna/


Prowadzący: Zdzisław Szkutnik

Inicjatywa ta jest zbieżna co do intencji z zawartością dokumentu rządowego „Polityka społeczna wobec ludzi starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność“. MRPiPS, który weszła w życie i gdzie jednym z zadań jest: „Propagowanie włączenia społecznego osób starszych, szczególnie pozostających w domu, poprzez używanie Internetu i innych technologii teleinformatyczncyh do korzystania z dóbr kultury, rozrywki, edukacji oraz komunikacji z innymi osobami “. Zadanie to można wykonać przy „wykorzystaniu potencjału i bazy placówek publicznych do organizowania zajęć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym i ogólnorozwojowym.“ „Udział osób starszych w [powyższych szkoleniach] ma szczególne znaczenie, gdyż podtrzymuje ich aktywność, zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, zwiększa zainteresowanie otaczającym światem, umożliwia realizację własnych pasji i uzdolnień, zapewnia atrakcyjne a zarazem wartościowe wykorzystanie wolnego czasu.
Por. s. 30-31 i 76 przywołanego dokumentu ministerialnego - TU

Zajęcia w formie warsztatów dla Seniorów mają charakter nieodpłatny. Pozwalają one wprowadzić dla chętnych, zwłaszcza słuchaczy UTW,  fakultatywną weryfikację nabytych gdzieś wcześniej umiejętności korzystania z e-źródeł informacji. Jest to może atrakcyjny element tej e-platformy?

 Zapraszamy do zdalnego studiowania poszczególnych tematów. Wyjaśnień należy też oczekiwać podczas planowanych webinarów.


Kursy online albo  kursy edukacyjne w formie webinarów || webinariów lub po prostu spotkań online - przeżywają teraz swój renesans i to się nie skończy w najbliższym czasie. Wręcz przeciwnie, dzielenie się wiedzą online może być użyteczne i inspirujące dla Seniorów korzystających z bezpłatnych usług kursowych oferowanych przez  Jeżyckie Centrum Kultury.  

Nowym słowem jest dzisiaj webinar – to transmisja audiowizualna, która zyskuje na popularności w e-learningu (zdalnym nauczaniu). Webinar to typ spotkania, z którym użytkownicy łączą się online w tym samym czasie, ale z różnych lokalizacji. Dzięki narzędziom dostępnym na platformie webinarowej (np. clickmeeting.com) uczestnicy oraz prezenterzy mogą wchodzić ze sobą w interakcję. Czat oraz Tryb Pytań i Odpowiedzi pozwala słuchać odbiorców i odpowiadać na ich pytania w czasie rzeczywistym. Możliwe jest również współdzielenie ekranu, pisanie i rysowanie na Tablicy, udostępnianie ankiet oraz inne poręczne narzędzia.

 Zajęcia online dosłownie zmieniają życie zarówno słuchaczy jak i nauczycieli. Jeśli więc planują Państwo dołączyć do zajęć online, to nie ma lepszego czasu na ich rozpoczęcie.

Proponowana instrukcja korzystania z platformy komunikacyjnej ‚ClickMeeting‘ w tym pomoże. Zapraszamy uprzejmie!


Prowadzący: Zdzisław Szkutnik

Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne dla Seniorów

 Obserwowany od wielu już lat i doświadczany przez licznych z nas zalew informacji jest konsekwencją bardzo dynamicznego rozwoju nauki i techniki oraz środków komunikacji społecznej.

Równocześnie występuje wysokie tempo dezaktualizacji informacji (ok. 10% rocznie ?).

Tempo przyrostu informacji oraz potrzeba jej ciągłego odnawiania wymaga więc od współczesnego człowieka, by dużo czytał.

Tymczasem człowiek może przeczytać w ciągu życia 2-3 tys. książek, jeśli będzie czytać po 50 stronic dziennie z szybkością 300 słów/minutę. 

Dla ułatwienia i przyspieszenia czytania wykorzystano już prawie wszystkie rezerwy mogące pomóc czytelnikowi (skondensowane teksty, abstrakty, układ tekstu, dodatki multimedialne). Pomoc okazała się jednak niewystarczająca
i większość ludzi czyta z „dawną” szybkością. Pozostał więc tylko… czytelnik, który powinien nauczyć się pracować z tekstem szybciej poprzez racjonalizację procesu czytania i zwiększenie jego szybkości.

Wskazania metodyczne zawarte w wykładach są- co najwyżej- popularnym poradnikiem dla czytelników, którzy chcą samodzielnie wypracować nawyk szybkiego czytania różnych tekstów, z wyłączeniem literatury podręcznikowej i pięknej.

Natomiast bez szkody dla percepcji i rozumienia można czytać tą metodą gazety, czasopisma popularnonaukowe, literaturę z dobrze znanej specjalności i korespondencję służbową

Jak można udoskonalić dotychczasowy sposób czytania, aby poprawić jego efektywność, tj. szybkość, rozumienie i zapamiętanie, podpowie niniejszy kurs udostępniony Seniorom związanym z Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu. 

Oto pokrótce zarysowana tematyka kursu: 

1.     Czytanie integralne (werbalne) a czytanie wybiórcze (selektywne).

2.     Czytanie jako złożony proces psychofizyczny składający się z trzech etapów:
- czytanie zawartej w tekście informacji
- zrozumienie jej
- zapamiętanie.

3.     Wady tradycyjnego czytania i metody ich eliminowania zwiększające szybkość czytania:
- fonetyzacja
- małe pole widzenia
- regresja (cofanie się).

4.     Sprawność percepcyjna – jak ją uzyskać?

5.     Pomiar efektywności czytania (tj. szybkości czytania, poziomu zrozumienia i zapamiętania).

6.      Taktyka czytania.

7.     Higiena czytania.

8.     Zalecana literatura przedmiotu (w wyborze).


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował dla zainteresowanych Seniorów ciekawe materiały szkoleniowe mające służyć w czasie ograniczeń epidemiologicznych szeroko pojętej integracji środowiska senioralnego w Wielkopolsce. 

Udostępniamy Szanownym Użytkownikom platformy edukacyjnej Jeżyckiego Centrum Kultury ‚Moodle‘ wybrane tematy, jak na przykład dotyczący treningu pamięci.
Polecamy zatem Państwa uwadze trzy tematy - zob. poniżej.


Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia bezpośrednich spotkań,  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował dla Seniorów  w Wielkopolsce  PAKIET SENIORA, który w obecnej sytuacji jest naszym wsparciem merytorycznym Państwa aktywnej działalności.


Udostępniamy Szanownym Użytkownikom platformy edukacyjnej Jeżyckiego Centrum Kultury ‚Moodle‘ wybrane tematy ze wspomnianego pakietu, tym razem są to praktyczne wskazówki  wspierania seniorów w czasie epidemii – jak sobie radzić w izolacji?Prowadzące: Kamila Musiatowicz - Fundacja „alter-eko” (Warszawa), Joanna Jaskułowska – trenerka, architekt (Łódź).

Kurs ten jest formą upowszechniania idei  "
Zielonych Klubów Seniora". 

Na tej podstawie  kształtowane są proekologiczne nawyki i działania wszystkich członków Klubów Seniora, których w Poznaniu jest ponad 80.

Promujemy tą drogą myśl: ‚Kluby Seniora  źródłem inspiracji dla lokalnej społeczności i bodźcem do społecznego zaangażowania‘. Por. Leśni wolontariusze. In: 'Senioralny Poznań' 2020 Nr 12, s. 2 - TU
Przed 2. laty podjęła ten temat Miejska Rada Seniorów i kurs do  tego  faktu nawiązuje (zob. TU oraz  relacja z posiedzenia - TU.

Celem kursu jest aktywizacja i angażowanie poprzez Kluby Seniora całego środowiska poznańskich seniorów (ponad 150 tys. osób) w sprawy zieleni miejskiej. Stanowią oni niewykorzystany potencjał wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu zielenią, a jednocześnie, jako bywalcy parków, skwerów i użytkownicy 17 tysięcy działek w 89 Rodzinnych Ogrodach Działkowych Poznania, są głównym beneficjentem usług ekosystemów.

Tematykę kursu zostanie podana niebawem.

Proponowany kurs nt debaty oksfordzkiej jest rezultatem uzyskanego grantu w XV edycji konkursu „Seniorzy w Akcji“.

Wśród przyznanych dotacji na realizację 21 projektów (na zgłoszonych 217) znalazł się także projekt poznańskiej „Pary międzypokoleniowej“, tj. „Animatora 60+“ i „Animatorki młodszej“, zatytułowany: „Jak dyskutować? Debata oksfordzka dla Seniorów“.

Projekt obejmuje metodykę organizacji i przeprowadzania debaty oksfordzkiej i będzie realizowany w Jeżyckim Centum Kultury przy ul. Jackowskiego 5-7 z częstotliwością spotkań raz w miesiącu przez okres październik ‘22 do czerwiec ‘23. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się, m.in.  pracownicy naukowi UAM oraz studenci i uczniowie, którzy są doświadczonymi i nagradzanymi w konkursach krajowych i zagranicznych debatantami.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej szczegółów zob.: https://seniorzywakcji.pl/zwycieskie-projekty-xv-edycja-konkursu/

Szerzej na temat planowanego przedsięwzięcia, adresowanego do uczestników ponad 80. Klubów Seniora i 7 UTW Poznania, będziemy pisać zarówno na profilu fb Miejskiej Rady Seniorów, jak też na stronie Jeżyckiego Centrum Kultury. Zainteresujemy również tematem media senioralne, a także studenckie/akademickie. Zapraszamy do śledzenia kolejnych komunikatów, w tym o rekrutacji zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnych warsztatach.


Interaktywny kurs dla członków poznańskich Klubów Seniora.
Autorki-wykładowczynie: Anna Majchrzycka, Anna Ziółkowska.

Kurs obejmuje 6 spotkań po 60 minut. Będzie prowadzony z wykorzystaniem funkcji webinaru. Spotkania przeznaczone dla osób po 60. roku życia.

Propozycje zakresu tematycznego poszczególnych spotkań:

1. Funkcje poznawcze, a trening pamięci.
Czym są funkcje poznawcze? Po co je ćwiczyć i w jaki sposób to robić. Kiedy można powiedzieć, że funkcje poznawcze są osłabione? 

2. Trening pamięć poprzez codzienne aktywności. 
Czy można ćwiczyć pamięć jadąc komunikacją miejską, albo siedząc na ławce w parku? Jak wykorzystać aktywności codzienne takie jak zakupy czy sprzątanie, by trenować pamięć?

3. Trening pamięci, a aktywność twórcza.
Jak połączyć kreatywność i aktywność artystyczną z treningiem pamięci? Czy mogę to zrobić nie mając "zdolności plastycznych"?

4. Trening pamięci z wykorzystaniem kart pracy, ćwiczeń online. 
Jak ćwiczyć pamięć wykorzystując specjalne karty pracy, krzyżówki, łamigłówki? 

5.Jak spotkanie towarzyskie połączyć z ćwiczeniem pamięci. 
Omówienie aktywności związanych z ćwiczeniem pamięci przez gry i zabawy towarzyskie. Przedstawienie konkretnych propozycji i inspiracji. 

6. Trening Pamięci, a aktywność ruchowa. Jak aktywność poznawczą łączyć z aktywnością ruchową. Propozycje ćwiczeń oddechowych oraz wzmacniających koncentrację i uwagę.


Warsztaty online dla Seniorów JCK
Autorzy-wykładowcy: prof. dr Marek Chojnacki, Małgorzata Chojnacka 


Interaktywny kurs dla Seniorów Jeżyckiego Centrum Kultury w Poznaniu
Autorzy-wykładowcy: Andrzej Wasilewski, Jerzy Nowacki

Zapraszam serdecznie na Jeżycki Kurs Fotografii, który składa się z 6 podkastów publikowanych tu i na fanpage'u JCK oraz 4 webinarów. W trakcie kursu przejdziemy przez najważniejsze dla świadomego fotografowania tematy: ekspozycja, kompozycja, światło. Będziecie mogli konsultować swoje fotografie z prowadzącym, oraz posłuchać o tym czym fotografia jest w dzisiejszych warunkach i jak z niej korzystać w celu własnej ekspresji. 

Prowadzący:

strona autorska: https://impurephotography.eu/ lub http://luminix.pl

 Krzysztof Ślachciak, rocznik 1983. artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent wydziału Neofilologii UAM, oraz studiów podyplomowych z Marketingu na Rynku Międzyinstytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z pracą dyplomową traktującą o odbiorcach fotografii reklamowej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 roku zawodowo zajmuje się fotografią reklamową. W latach 2011 - 2016, na zaproszenie profesora Włodzimierza Włoszkiewicza, prowadził zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 2013 roku również wykłady z kompozycji oraz sekcję fotograficzną koła naukowego EduArt w ramach której odbywały się liczne warsztaty, spotkania autorskie i coroczne „Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej”. Obecnie pracuje na rzecz promocji fotografii artystycznej działając w zarządzie ZPAF Okręg Wielkopolski. Prowadzi także warsztaty i plenery fotograficzne oraz podkasty o fotografii. Do tej pory prezentował swoje prace podczas przeszło 40 wystaw i wydarzeń fotograficznych zarówno w kraju jak i za granicą. Ogłoszenia dotyczące witryny

(There are no discussion topics yet in this forum)