Cykl dziesięciu spotkań w ramach powyższej społecznej ścieżki edukacyjnej traktujemy jako inspirację Seniorów do zachowań i działań pozwalających łatwiej odnajdywać się im w dynamicznie zmieniającej się społecznej rzeczywistości, m.in. poprzez rozwijanie więzi społecznych. Podkreślimy, iż partycypacja społeczna legitymizuje demokrację. Z kolei demokracja partycypacyjna działa, kiedy jest blisko ludzi i kiedy ich głos rzeczywiście się liczy. Efektywność systemu, to warunek, by społeczność lokalna w ogóle się angażowała. Zakładamy, że taki świadomy cel zostanie przybliżony przez oferowany program działań, które:

-       pozwolą wykorzystać istniejące lokalne zasoby osób starszych, tj. 10. Klubów Seniora Jeżyc oraz innych Klubów miasta  w planowanych iventach;

-       posłużą budowaniu sieci społecznych i lokalnych partnerstw z udziałem Seniorów w praktycznych działaniach na rzecz ich interesów, tj. zaspokajania ich potrzeb jako mieszkańców. Przejawi się to we współpracy z Radą Osiedla (RO) Jeżyce jako jednostki wsparcia Urzędu Miasta zapoczątkowanej udziałem lokalnej społeczności w otwartym posiedzeniu Rady z wiodącym tematem: ‚Seniorzy w społeczności Jeżyc i sposoby ich aktywizacji‘ (np. imieniny patronów ulic), a także z Miejską Radą Seniorów (MRS)  przez podjęcie dyskusji podczas ‚wyjazdowego‘ otwartego posiedzenia tego gremium nt ‚Seniorzy w społeczności Poznania: ich rola i stopień zaopiekowania‘. Nadto, z Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM) w partycypacji jak eko-mieszkańcy w rozwijaniu idei ‚ogrodów społecznych‘, woonerfów, kontynuacji akcji ‚Odmień swoje podwórko‘ czy utworzeniu sieci kompetentnych Seniorów jako ‚strażników drzew‘. Powinno to poprawić zagospodarowanie i utrzymanie nowej zieleni i nowej organizacji miejsc na wybranych enklawach terenu Jeżyc;

-       wzmocnią wpływ na wyniki lokalnych działań poprzez aktywizację reprezentacji Seniorów  w posiedzeniach wspomnianych organizacji (RO, MRS), a także poprzez wzmocnienie kompetencji rzeczniczych  wobec instytucji publicznych, takich jak: ZZM, ZDM ;

-       podbudują wiedzę teoretyczną Seniorów poprzez cykl wykładów tematycznych prowadzonych przez pracownika naukowego UAM (dr Bartosz Hordecki), a także aktywny udział Seniorów w dwóch debatach oksfordzkich poświęconych polityce senioralnej Poznania oraz roli nowych technologii komunikacyjnych w przeciwdziałaniu samotności osób starszych. Ta ostatnia mięć będzie charakter międzypokoleniowy z udziałem studenckiego Kluby Debat UAM (opiekun dr Marcin Łukaszewski) + przedstawiciel JCK – dr Zdzisław Szkutnik .

Nakreślone ramy tematyczne uzupełni też możliwość zdalnego pogłębiania sygnalizowanej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności na oferowanej przez JCK platformie edukacyjnej Moodle oraz poprzez platformę komunikacyjną ClickMeeting (webinary), zob. https://kurs.jck-poznan.pl/moodle/
Warto przy tym zaznaczyć, że opisana ‚ścieżka społeczna‘, to tylko część oferty JCK skierowanej do Seniorów,  pełny program działań Poznańskiej Akademii Senioralnej jest znacznie bogatszy, por. https://www.facebook.com/akademiasenioralna/