Prowadzący: Zdzisław Szkutnik

Inicjatywa ta jest zbieżna co do intencji z zawartością dokumentu rządowego „Polityka społeczna wobec ludzi starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność“. MRPiPS, który weszła w życie i gdzie jednym z zadań jest: „Propagowanie włączenia społecznego osób starszych, szczególnie pozostających w domu, poprzez używanie Internetu i innych technologii teleinformatyczncyh do korzystania z dóbr kultury, rozrywki, edukacji oraz komunikacji z innymi osobami “. Zadanie to można wykonać przy „wykorzystaniu potencjału i bazy placówek publicznych do organizowania zajęć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym i ogólnorozwojowym.“ „Udział osób starszych w [powyższych szkoleniach] ma szczególne znaczenie, gdyż podtrzymuje ich aktywność, zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, zwiększa zainteresowanie otaczającym światem, umożliwia realizację własnych pasji i uzdolnień, zapewnia atrakcyjne a zarazem wartościowe wykorzystanie wolnego czasu.
Por. s. 30-31 i 76 przywołanego dokumentu ministerialnego - TU

Zajęcia w formie warsztatów dla Seniorów mają charakter nieodpłatny. Pozwalają one wprowadzić dla chętnych, zwłaszcza słuchaczy UTW,  fakultatywną weryfikację nabytych gdzieś wcześniej umiejętności korzystania z e-źródeł informacji. Jest to może atrakcyjny element tej e-platformy?

 Zapraszamy do zdalnego studiowania poszczególnych tematów. Wyjaśnień należy też oczekiwać podczas planowanych webinarów.